株式會社  仲氏液控
SITEMAPหน้าหลัก ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนภาษาเกาหลี
ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท การขอรับเอกสาร
หน้าหลัก > นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท นาคา ลิควิด คอนโทรล จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) ได้กำหนด “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ตัวบุคคลที่เฉพาะเจาะจง (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) ของลูกค้า คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้องที่จัดการในธุรกิจ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น และมุ่งที่จะคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

■ การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและยุติธรรม

 

 

■ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าให้ไว้จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์และขอบเขตดังต่อไปนี้ เว้นแต่บริษัทฯ จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น (ทั้งนี้หากมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ การแลกนามบัตร ฯลฯ อาจละเว้นการแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งาน)

1. การติดต่อเรื่องงานกับลูกค้า
2. การดำเนินการตามคำขอของลูกค้าและการปฏิบัติตามสัญญาที่ทำระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ
3. การแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ
4. การสำรวจและวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการี่
5. การแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ เช่น นิทรรศการ การสัมมนา
6. การแนะนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
7. การตอบข้อซักถามหรือคำขอของลูกค้า
นอกจากนี้อาจมีการขอหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือขอบเขตของวัตถุประสงค์การใช้งานข้างต้น หากข้อมูลนั้นเข้าข่าย “การคุ้มครองร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินของมนุษย์ และการให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานของรัฐ” ตามที่กฎหมายกำหนดี่

■ การเปิดเผยและการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกเปิดเผยหรือมอบให้แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูล ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

・ เมื่อเปิดเผยหรือให้ข้อมูลในสภาพที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ (ข้อมูลสถิติ ฯลฯ )
・ เมื่อเปิดเผยหรือให้ข้อมูลแก่ผู้รับจ้างในขอบเขตที่จำเป็นในการทำงาน
・ เมื่อมีการรับช่วงต่อธุรกิจเนื่องจากการควบรวมกิจการ การแยกบริษัท การโอนกิจการ หรือเหตุผลอื่นๆ
・ เมื่อกฎหมายกำหนดให้เปิดเผยหรือให้ข้อมูล

■ การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้ดูแลข้อมูลส่วนบุคคล และใช้มาตรการป้องกันและแก้ไขที่เหมาะสมสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ การสูญหาย การทำลาย การปลอมแปลง และการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้บริษัทฯ จะให้ความรู้และการฝึกอบรมเกี่ยวกับ "การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล" แก่พนักงานทุกคนเพื่อให้จัดการได้อย่างเหมาะสม

■ การเปิดเผย แก้ไข และระงับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

หากมีการร้องขอให้เปิดเผย แก้ไข หรือระงับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูล บริษัทฯ จะดำเนินการต่อเมื่อได้ตรวจสอบยืนยันแล้วว่าบุคคลนั้นคือเจ้าของข้อมูลจริง

■ การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและบรรทัดฐานอื่นๆ พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง

(C) 2006- Naka Liquid Control Co., Ltd.